سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هدی امیری – مربی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی البرز
نعمت اله جعفرزاده – دکترای بهداشت محیط
مهدی احمدی مقدم – دکترای بهداشت محیط
محمد نوری سپهر – دکترای بهداشت محیط

چکیده:

اغلب ارسنیک از طریق آب اشامیدنی و غذاهایآلوده به ارسنیک در میان بافت بدن ساکن شده و خطر مبتلا به سرطان پوست ریه کبد کلیه و مثانه را افزایش میدهد این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی است که تاثیر سه متغیر Fe2+/H2O2 زمان تماس و PH برروی اصلاح خاک دوریز روغن گیاهی درحذف آرسنیک مورد مطالعه قرارگرفت مدلسازی شبکه عصبی به منظور حذف آرسنیک با استفاده از فرایند جذب تحت شرایط ازمایشگاهی مورد بررسی و اعتبارسنجی قرارگرفت براساس نتایج بازدهی حذف آرسنیک تحت تاثیر دو پارامتر از متغیرهای مورد بررسی می باشد Fe2+/H2O2 یک فاکتور موثر درحذف ارسنیت و ارسنات می باشد P<0/01 و PH فاکتور مهم دیگری است که بر راندمان حذف ارسنات و ارسنیت تاثیر دارد P<0/05 نتایج حاکی از آن بود که حداکثر جذب ارسنیت با استفاده از خاک دورریز اصلاح شده در PH=2 ، Fe2+/H2O2=0/04 وزمان تماس ۳۰ دقیقه ۸۱% و حداکثر حذف ارسنات در PH=5,Fe2+/H2O2-0/04 , و زمان تماس ۳۰ دقیقه ۷۵% بدست آمد نتایج بازدهی حذف ارسنیک با استفاده ز مدل شبکه عصبی با نتایج بدست آمده از شرایط آزمایشگاهی مورد مقایسه قرارگرفت خطای بین مقایسه نتایج بسیار کم و در حدقابل قبول بود این مطالعه نشان داد که فنتون روشی موثر بر آماده سازی خاک دورریز اصلاح شده درحذف ارسنیت و ارسنات از محلولهای آبی میب اشدنتایج مدلسازی بیانگر امکان استفاده از شبکه عصبی در حذف ارسنیک می باشد ودارای کارایی و دقت بالایی می باشد.