سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شاهرود
سیدفضل اله ساغروانی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن گلزار – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

درسالهای اخیر استفاده از الگوریتم های تکاملی از قبیل الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی شبکه های آبرسانی مورد توجه محققین قرارگرفته است حل بهینه ی یک شبکه آبرسانی در الگوریتم ژنتیک به عوامل مختلفی همچون اندازه جمعیت توابع جریمه و برازندگی عملگرهای GA تعداد نسل و از همه مهمتر فضای جستجوی محاسباتی بستگی دارد دراین مقاله سعی شده است با استفاده از پارامترهای سرعت آب در داخل لوله ها و تعریف مفهوم مسیر تعداد قطرهای قابل انتخاب در هر لوله را کاهش داده و یا اصلاح الگوریتم ژنتیک بهینه سازی شبکه های آبرسانی انجام شود برای ارزیابی روش از دو شبکه نمونه استفاده شده و نتایج به دست آمده با نتایج محققین دیگر مقایسه شده است.