سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف عسکری دولت آباد – دانشجوی دکتری سازه، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسام یزدانی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
عیسی سلاجقه – استاد، عضو هیأت علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

استفاده از شالودههای متکی بر شمع یکی از متداولترین روشهای ساخت سازهها بر خاکهای مسألهدار است. در سالهای اخیر، به دلیل مزایای نسبی ریزشمعها در مقایسه با شمعهای قطور، استفاده از آنها در بسیاری از پروژهها جهت افزایش ظرفیت باربری شالوده و یا کاهش نشستهای نسبی یا کل مرسوم شده است. در حال حاضر، یک روش استاندارد فراگیر برای موقعیتیابی و طراحی ریزشمعها وجود نداشته و اکثر طراحیها بر اساس تجربه و سلیقهی طراحان صورت میگیرد. از آنجاییکه تعداد و محل ریزشمعها تأثیر زیادی بر نتایج تحلیل و همچنین هزینه پروژه دارد، بهینهسازی این عوامل باعث کاهش هزینه نهایی خواهد شد. در این تحقیق برای چند مثال، تعداد و چیدمان ریزشمعها در زیر پی گسترده به صورت بهینه ارائه شده است. برای تحلیل سیستم شالوده گسترده متکی بر ریز شمع از نرمافزار OpenSees که قابلیت درنظرگرفتن اندرکنش کامل خاک، ریزشمع و پی گسترده را دارا میباشد استفاده شده است. همچنین برای بهینهسازی از الگوریتم جامعه مورچگان استفاده شده است. نتایج نشان میدهند که اگرچه نوع تحلیل از نظر خطی یا غیرخطیبودن و همچنین اندرکنش خاک، ریزشمع و شالوده تأثیر زیادی بر نتیجه بهینهسازی دارد، اما در حالت کلی پخش ریزشمعها در درصد مشخصی از سطح شالوده منجر به نتیجه بهینه خواهد شد