سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن براتی – استادیار گروه برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سید مرتضی لاریبقال – گروه کارشناسیارشد برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سید سعیداله مرتضوی – استادیار گروه برق، دانشکده فنی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پایداری ولتاژ یکی از مهمترین مسائل برای اپراتور سیستم قدرت است که باید همواره مورد توجه قرارگیرد. در دههگذشته صنعت برق در دنیا دستخوش روند تجدید ساختار در جهت قانونزدایی و خصوصیسازی شده بطوریکه تأثیر زیادی دراوضاع بازار و همچنین تجارت، سرویسهای خدماترسانی و حفاظتی داشته است. این مقاله روش جدیدی که شامل مطالعاتپایداری ولتاژ در بازارهای الکتریکی رقابتی و نیز قیمت گذاری انرژی را با توجه به مسئله حفاظت، ارائه میدهد. یک پخش توانفراه مکردن یک تخمین ،( VSC-OPF) بهینه چند هدفه جهت محاسبه حفاظت سیستم با در نظرگرفتن قیود پایداری ولتاژمورد هدف قرار گرفته است. تابع هدف در (ALC) پرشدگی برای خطوط سیستم و تعیین ظرفیت بارگذاری در دسترس سیستمبهینه سازی شامل دو بخش اساسی، منفعت اجتماعی و ماکزیمم کردن فاصله وضعیت بارگذاری سیستم میباشد. با برنام هریزیو PSAT با MATLAB به کمک ارتباط نرمافزارهای IEEE غیرخطی مسئله بهینه سازی و پخش بار تداومی روی سیستم ۶ باسهانجام شده و نتایج حاصله ارزیابی شده است.