سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید علی حسن زاده تبریزی – دانشجوی دکترای مهندسی مواد ، دانشگاه تربیت مدرس
احسان طاهری نساج – دانشیار مهندسی مواد ، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در تحقیق حاضر نانو پودر آلومینا به روش سل-ژل تولید شد و سپس با استفاده از روش Response surface methodology سینتر نانو پودر تولیدی بهینه شد. برای این منظور اثر سه پارامتر درجه حرارت سینتر ، دمای کلسیناسیون و مدت زمان آسیا کاری بر سینتر نانو پودر مورد مطالعه قرار گرفت. برای تولید نانو پودر در الومینا از کلرید آلومینیوم و اسید کلریدریک استفادهشد. نتایج نشان داد یک پودر آمورف د راین فرایند تولید می شود که پس از کلسیناسیون ابتدا به فاز های میانی آلومینا (Ɵوƞ) و سپس آلفا آلومینا تبدیل می شود. ابعاد نانو پودر تولیدی در حدود ۹۰ نانو متر بود . حضور مواد فرار و تشکیل آگلومره های سخت بیشترین اثر مضر را ، بر سینتر نانو پودر آلومینا داشت. با استفاده از روش RSM مقدار بهینه دماس سینتر شدن ، دمای کلسیناسیون و مدت زمان آسیا کاری به ترتیب ۱۵۷۹ درجه سانتیگراد و ۹۰۹ درجه سانتیگراد و ۱۱۷min بدست آمد. چگالی قطعه سینتر شده در شرایط بهینه به ۹۸ درصد دانسیته تئوری رسید. نتایج بدست آمده با استفاده از روش RSM ، با مقادیر تجربی تطابق داشت.