سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر محمودزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران خاک و پی
حیدر دشتی ناصرآبادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

درسالهای اخیر با توجه به افزایش درتعداد سازه هایی که از سیستم پی شمع ـ رادیه به عنوان کاملترین سیستم پی جهت کاهش نشست کلی و تفاضلی بهره می برند تلاشهای زیادی جهت بهینه سازی و بهبود عملکرد این سیستم با توجه به متغیرهای موثر درعملکرد این سیستم انجام شده است دراین مقاله با توجه به اینکه درمواردی که پی شمع ـ رادیه تحت بارگذاری غیریکنواخت قرارمیگیرد استفاده از شمعهای غیریکسان می تواند عملکرد این سستم را بهبود بخشد اثر این پارامتر و دیگر پارامترهای موثر مورد بررسی قرارگرفته است به کمک نرم افزار APRILS رفتار پی شمع رادیه با شمعهای غیریکسان ارزیابی شد برای انالیز سیستم پی شمع ـ رادیه از روش المان محدود برای آنالیز سیستم لایه ای خاک از روش لایه محدود ه استفاده گردید اندرکنش کامل بین شمع رادیه و خاک که مهمترین عام لدر تعیین رفتار این سیستم است مورد آنالیز قرارگرفت .