سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا حسین نژاد – استادیار دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچ
حسین عجم – دانشیار دانشکده مهندسی،گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچس
عباس زارع اشکذری – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

پارامترهای سیستم تزریق سوخت، نقش بسزایی را در فرآینداحتراق و در نتیجه مصرف سوخت و آلاینده های خروجی بویژه آلایندهSoot و Nox دارند. به همین دلیل در این مطالعه، اثر پارامترهای مختلف تزریق سوخت شامل زمان و طول بازه پاشش سوخت، هندسه انژکتور، تعداد و قطر روزنه انژکتور، زاویه پاشش و فشارهای مختلف پاشش بر روی مصرف سوخت و آلاینده های Soot و NOx در موتور دیزلی تزریق مستقیم OM355 در بار کامل و در دور۱۴۰۰rpm با استفاده از کد FIRE بررسی شده است. برای ارزیابی نتایج حاصل از شبیه سازی، مقدار بیشینه فشار تجربی و زاویه رخداد آن با مقدار حاصل از حل عددی مقایسه شده است. در کنار این پارامتر، مقادیر تجربی آلاینده های Soot و NOx و همچنین مصرف سوخت ویژه ترمزیbsfc) با مقادیر تئوری مقایسه شده است. این مقایسه ها نشان می دهند که تطابق خوبی بین نتایج حاصل از حل عددی و نتایج تجربی وجود دارد