سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن حیدری – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی پور افشاری چنار – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد
مجید پاکیزه – گروه مهندسی شیمی،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مزایای سیستم غشایی موجب شده است تا درچنددهه اخیر استفاده از غشا برای شیرین سازی گاز مورد توجه قرارگیرد برای این منظور سیستم غشایی را یا به صورت مجزا و یا بصورت ترکیبی با واحد آمین استفاده می کنند درطراحی فرایندهای تصفیه گاز شروط امکان پذیری و اقتصادی بودن طرح مهمترین بخش طراحی می باشد دراین مقاله تاثیر متغیرهای طراحی و عملیاتی برروی هزینه سیستم غشایی و سیستم ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت درسیستم غشایی دو مرحله ای نسبت بسطح غشا مرحله اول به مرحله دوم و همچنین فشارجریان تراوش یافته مرحله اول متغیرهای بهینه سازی بودنددرفناوری ترکیبی میزان حذف گازهای اسیدی توسط غشاء و نوع ساختار غشایی برای بهینه سازی سیستم استفاده شدند.