سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نظری پور – کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی

چکیده:

باتوجه به اینکه عملیات ساخت سد ممکن است تا ۱۰سال یا بیشتربیانجامد لذا سیستم انحراف آب دراین مدت باید بتواند رواناب و حتی سیلاب حاصل ازبارش درسطح حوضه آبریز سد را با بهترین شرایط هیدرولیکی ازخود عبور دهد دراین زمینه سازماندهی یک چهارچوب ریاضی مناسب برای بهینه سازی اقتصادی سیستم انحرافی شامل تونل و کافردم درسدها با توجه به شرایط هیدرولیکی اهمیت بخصوصی پیدا کرده و دراین تحقیق بطور خاص مدنظر قرارگرفته است دراین راستا با درنظرگرفتن تونل به صورت یک کالورت دایره ای تحت فشار با خروجی غیرمستغرق و براساس فرضیات هیدرولیکی خاص رابطه ای بین قطر تونل و ارتفاع سدانحرافی برقرار و درنهایت منجر به تشکیل تابع هدف و محدودیت های مربوط به آن شد هاست دراین تحقیق تابع هدف و محدودیتهای آن برای سیستم انحراف آب سد خرسان ۲ به عنوان مطالعه موردی با استفاده از الگوریتم ژنتیک موجوددربسته نرم افزار MATLAB بهینه شده است.