سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن آقاخانی – کارشناس مکانیک سنگ شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، طرح گتوند
محسن شریفی بروجردی – کارشناس مکانیک سنگ شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

مجموعه تون لهای آبرسان سد گتوند علیا شامل ۴ شاخه تونل اصلی با قطر حفاری ۱۲/۶متر است که هر شاخه آن پس از محل انشعاب به ۲ تونل تحت فشار فوقانی به قطر ۸/۸ متتر، اس -شفت به قطر ۹ متر و تونل تحت فشار تحتانی به قطر ۸/۸ متر تبدیل م یشود. مجموعه فضاهای زیرزمینی مذکور در دو سازند بختیاری و آغاجاری با تنوع ژئوتکنیکی گسترده واقع شده است. دستیابی به اطلاعات جدید زمی نشناسی و ژئوتکنیکی، انداز هگیری تن شهای برجا ( به روش شکست هیدرولیکی) و نتایجرفتارنگاری در حین انجام عملیات حفاری، شرایط مناسبی را جهت کنترل عملکرد سیستم نگهداری اولیه و بهین هسازی آنفراهم نمود. در این تحقیق با انجام زو نبندی ژئوتکنیکی و بکارگیری پارامترهای ژئومکانیکی اصلاحی، نسبت به بهین هسازی سیستم نگهداری با استفاده از رو شهای تجربی (طبق هبندیQ) و RMR و عددی المان محدود Phase 2.0 اقدام شد. متناسب با ناحی هبندی ژئوتکنیکی و هندسه تون لها، نوع سیستم نگهدارنده با تلفیق نتایج رو شهای مذکور و قضاوت مهندسی بهینه شد. نتایج این تحقیق نشان م یدهد که ثبت به هنگام اطلاعات و پردازش آنها در راستای مهندسی ارزش، نقش مؤثری در اصلاح و بهبود طراح یهای اولیه خواهد داشت. بهینه سازی سیستم نگهداری فضاهای زیرزمینی سد و نیروگاه برقابی گتوند علیا