سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حاجی عزیزی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

امروزه استفاده از روشهای بهینه سازی در مسائل مختلف مهندسی توسعه زیادی یافته است یکی از کاربردهای روش بهینه سازی یافتن سطح لغزش بهینه است بطوریکه کمترین ضریب اطمینان را داشته باشد هدف از این مقاله استفاده از روش بهینه یابی بیشترین شیب محلی و اصلاح آن جهت یافتن بحرانی ترین سطح لغزش در شیب های خاکی است تنشهای موجود برروی سطح لغزش با استفاده ازروش تعادل حدی محاسبه میگردد. مقاومت برشی خاک از مدل گسیختگی موهر – کولمب تبعیت می کند و ضریب اطمینان از تقسیم برآیند نیروهای برشی مقاوم بربرآیند نیروهای برشی محرک روی سطح لغزش مورد نظر بدست می آید. روش ارائه شده برای تمام محیطهای همگن و ناهمگن و خاک با فشار آب منفذی قابل کاربرد است.