سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین امیرپوردیلمی – دانشجوی دوره دکتری عمران – آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
ابوالفضل شمسایی – دکتری عمران – آب مدیر گروه عمران – آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر

چکیده:

یکی از روشهای مدیریتی کیفی آب رودخانه تخصیص بار مجاز تخلیه آلودگی برای آلوده کنندگان مختلف است دراین تحقیق با تکیه بر این ایده که درصورت همکاری چند تخلیه کننده منفرد برای ایجاد یک سیستم مشترک تصفیه اولیه و تخلیه پساب نهایی در یک محل مناسب به داخل جریان آب رودخانه می توان هزینه های کلی وارده به سیستم جهت تصفیه اولیه کاهش داد ضمن معرفی روش جدیدی جهت مدیریت بهینه کیفیت آب رودخانه ها مرسوم به رویکرد همکارانه درصد تصفیه اولیه تخلیه کنندگان در کلیه سناریوهای تخلیه منفرد یا مشترک برمبنای یک مدل شبیه سازی – بهینه سازی بهینه شدها ست مدل مذکور براساس معادله کیفی استریتر – فلپس و الگوریتم بهینه سازی ژنتیک توسعه داده شده است درمدل ارائه شده تابع هدف حداقل سازی هزینه هیا مجموع وارده به سیستم در تصفیه اولیه قبل از تخلیه و قیود آن لزوم حفظ استاندارهای کیفی آب رودخانه است.