سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رجب تندرو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
حسن عاقل – دانشیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
آرش دوراندیش – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی خجسته پور – استادیار گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اختصاص بهینه سرمایه، ماشین ها و ادوات کشاورزی و استفاده صحیح از آنها از مسائل مهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است. مدل های برنامه ریزی ریاضی می تواند ابزاری سودمند در امر تصمیم گیری مدیران مزارع د راینگونه مسائل باشد. در این مطالعه از مدل برنامهریزی خطی اعداد صحیح، جهت تعیین ترکیب بهینه توان و عرض کار تراکتور و ادوات مورد استفاده در عملیات تهیه زمین و کاشت محصولات زراعی مزرعه آستان قدس رضوی با روش حداقل کردن هزینه سالانه برای یک دوره چند ساله استفاده شد. محصولات شامی گندم، جو ذرت و کلزا به ترتیب هر کدام با ۱۳۰۰ و ۲۰۰ و ۲۰۰ و ۴۵ هکتار سطح زیر کشت سالانه می باشند. از نرم افزار LP-SOLVE5.5 برای حل این مدل استفاده گردید. اطلاعات ورودی شامل هزینه های ثابت و متغیر در یک دوره ۷ ساله مربوط به ۳۳ ترکیب مختلف از تراکتورها و ادوات متداول در بازار ایران، برنامه زمان بندی انجام عملیات، تناوب زراعی، سطح زیر کشت هر محصول و حداکثر زمان در دسترس می باشد. اطلاعات خروجی مدل شامل تعداد بهینه تراکتورها و ادوات، سطح زیر کشت و روزهای کاری مورد نیاز هر ترکیب در هر محصول می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از بین ۳۳ ترکیب اولیه تنها ۸ ترکیب با هزینه ماشینی حدود ۷۸۹ میلیون ریال در سال اول بهینه می باشند . همچنین از بین پنج محدوده قدرتی تراکتورهای مورد بررسی، تنها سه مدل ۵۶ و ۶۱ و ۸۲ کیلو وات بهینه تشخیص داده شد.