سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدحسین وفایی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین ابراهیمی فرسنگی – استادیار بخش مهندسی عمران ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله جستجوی محلی نوینی ارائه می گردد که پس از استفاده از آن در بهبود الگوریتم جمعیت ذراتPSO)این الگوریتم بهبود یافته به عنوان ابزار بهینه سازی وزن سازه های فضاکار مورد استفاده قرار م یگیرد. الگوریتم جمعیت ذرات بهبود یافته توسط جستجوی محلی نوین به همراه برنامه ی تحلیل گر سازه های فضاکار در نرم افزارMATLAB کدنویسی گردیده است و در نهایت چند مثال از بهینه سازی وزن سازه های فضاکار پس از مدل کردن ساز ههای فضاکار مربوطه در برنام هی کامپیوتری توسط این برنامه مورد بهینه سازی قرار گرفته است. مقایسه ی نتایج حاصل از بهینه سازی سازه های فضاکار ارائه شده در این مقاله بوسیله ی الگوریتم جمعیت ذرات بهبود یافته توسط جستجوی محلی نوین که شامل یک شبکه ی تخت دو لایه و یک چلیک می باشند با نتایج بدست آمده از تحقیقات گذشته، تناسب این جستجوی محلی نوین با الگوریتم جمعیت ذرات، که منجر به کارایی الگوریتم جمعیت ذرات بهبود یافته ارائه شده در این مقاله در حل مسائل بهینه سازی سازه ای گشته است را به خوبی نمایش می دهد. بهبود نتایج حاصل از حل مسائل بهینه سازی ساز ههای فضاکار توسط روش ارائه شده در این مقاله در هر دو بخش دستیابی به جواب بهینه نزدیک تر به بهینه ی کلی و همچنین بدست آوردن جواب مناسب برای مسئله در زمان کوتاه تر که در مورد الگوریتم های ابتکاری با تعداد ارزیابی کمتر بحث می گردد، قابل مشاهده است