سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هاله عزیزی – دانشجوی دکتری، دانشکده ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی، دانشگاه آزاد اسلام
بهزاد تخم چی – استادیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

عوامل متعددی در گزینش زون های تولید هیدروکربن از دیواره چاه حفر شده در مخزن مؤثراند که منجمله می توان بهدرصد شیل، تخلخل و تراوایی اشاره کرد. اما در گزینش زون های تزریق عامل مهم دیگری می بایست مورد توجه قرار بگیردکه مقاومت سنگ مخزن است. مقاومت از آن جهت مؤثر است که در هنگام تزریق، در سنگهای با مقاومت پائین می تواندشکست هیدرولیکی رُخ دهد که منجر به افزایش تراوایی به صورت محلی در اطراف چاه و کاهش فاکتور پوسته می شود.بنابراین آن زون هایی برای تزریق مناسب تر خواهند بود که مقاومت کمتری دارند. در این مقاله و با استفاده از روابط فیزیکسنگ نسبت به زون بندی مقاومتی مخازن تخلیه شده اقدام و سپس این عامل به عنوان یک فیلتر، همراه با دیگر فیلترها درتعیین زون تزریق نقش داده شده است. مقایسه نتایج با روش های معمول تفاوت هایی را نشان می دهد که به نظر می رسد دربهینه سازی زون های تزریق مفید خواهد بود.