سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اشتاد جوانمردی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت – دانشگاه علم و صنعت ایران
پرویز قددوسی – استادیار دانشکده مهندسی عمران- عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایرا
احسان اله اشتهاردیان – استاد مدعو دانشکده مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کاهش هزینه و زمان پروژه توأماً، در شرایط رقابتی حاکم بین شرکتهای پیمانکاری، امروزه به امری حیاتی تبدیل شده است. لازمه این امرمصالحه بین زمان و هزینه است. از اینرو سازمان های پیمانکاری باید به دقت رویکردهای مختلف را جهت رسیدن به یک موازنه بهینه زمان-هزینه بررسی کنند. اگر چه تا کنون مدلهای مختلفی برای بهینهسازی زمان-هزینهTCO گسترش یافتهاند، ولی اکثراً حالتی را در نظر میگیرند که زمان پروژه بر طبق قرارداد، مشخص و ثابت است. بنابراین هدف از بهینه سازی در این موارد، به یافتن راه حلی برای مینیمم کردن هزینه پروژه محدود میشود. با افزایش رواج سیستم پیشنهاد زمان تحویل پروژه، کارفرما و پیمانکار هر دو در پی افزایش سود و جذب موقعیتهای حاصل از اتمام هر چه سریعتر پروژه هستند. مدل چند هدفه پیشنهاد شده در این مقاله، بر مبنای جستجوی فراکاوشی توسط الگوریتم ژنتیک GAs) و بر پایه تکنیک های NSGA II جهت بهبود جبهه پارتوی دو بعدی زمان- هزینه گسترش داده شده است. مفهوم بهینه سازی چند هدفه مدل TCOبا یک مثال دستی ساده نمایش داده شده و نتایج بیانگر این موضوع هستند که مدل میتواند به تصمیم گیران پروژه جهت رسیدن به زمان و هزینهی بهینه به طور همزمان، کمک کند