سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد غلامی شه بندی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه وترابری
هادی سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری، دانشگاه گیلان
ایرج برگ گل – استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

در زمانبندی تقاطعات چراغدار، زمان تاخیر به عنوان یکی از پارامترهای اساسی شناخته می شود کهه بها توههه بهه بهلا بهاوی عبهوری از تقاطعهات چراغ دار در یک شبکه ترافیکی، زمان زیادی از کل زمان سفر شبکه را به خود اختصاص می دهد. در گذشته روش زمانبنهدی اابهم مهورد اسهتفادقرار می گرفم که با توهه به تغییرات بلا هریان ورودی ها به تقاطع، زمان تاخیر افزایش می یافم. امروز با پیشرفم تکنولوژی و بکارگیری انواع شناساگرها در تقاطعات چراغ دار به منظور شمارش بلا ورودی های تقاطع، امکان استفاد از روش های مختلف که به صورت پویا زمانبندی چراغ را تعیین می کنند، فراهلا آمد اسم. در مقاله اضر، روش بهینه سازی انبو ذرات برای زمانبندی یک تقاطع چراغ دار که بلا های ورودی به آن به وسیله شناساگرها به دسم آمد اسم، مورد استفاد قرار گرفم و نتایج اصله از آن با نتایج بدسم آمد از روش کلاسیک مقایسه شد اسم