سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر راستی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
صادق الهامی جوشقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا رازفر – دانشیار دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود فرحناکیان – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

این مقاله روشی را به منظور تعیین شرایط بهینه ی ماشینکاری، درفرآیند کف تراشی فولاد ضد زنگ آستنیتی حاوی درصد بالایی از سیلیسیم، ارائه می دهد. در این مقاله به منظور بدست آوردن دادههای تجربی و در عین حال صرف هزینه کمتر از روش طراحی آزمایشات تاگوچی استفاده شد. پارامترهای در نظر گرفته شده در آزمایشها، عمق برش، نرخ پیشروی، سرعت برشی و درصد درگیریبودند. آزمایشها بدون استفاده از مایع خنک کننده انجام گردید. در هر آزمایش زبری سطح در چهار ناحیه اندازه گیری شد و مقدار میانگین در تحلیل نتایج مورد استفاده قرار گرفت. مدل سازی داده ها بوسیله ی شبکه عصبی پس انتشار خطا و در محیط نرم افزارMATLABانجام گردید که در آن ۸۵ % داده ها به منظور آموزش شبکه و ۱۵ % داده ها برای تست شبکه بکار رفت. سپس به منظور بهینه سازی مدل ساخته شده، از الگوریتم ژنتیک بهره گرفته شد تا شرایط بهینه ماشینکاری در راستای رسیدن به حداقل زبری سطح بدست آید. در پایان یک آزمایشنهایی به منظور مقایسه شرایط بهینه بدست آمده از الگوریتم ژنتیک و مقادیر تجربی انجام گردید. نتیجه بدست آمده بیانگر مطابقت قابل قبول مقدار پیشبینی شده و مقدار تجربی بود