سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آزاده ایران نژاد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج
علی وطن پورازغندی – استادیار بخش تحقیقات کشت بافت و انتقال ژن ، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاو

چکیده:

زیتون (. Olea europaea L ) یکی از مهمترین درختان نواحی مدیترانه است که اهمیت اقتصادی آن در تولید بهترین روغن خوراکی، خواص دارویی و همچنین تهیه کنسرو می باشد. این پژوهش به منظور بهینه سازی ریزازدیادی ریزقلمه های رقم زیتون زرد (یکی از ارقام مهم روغنی و کنسروی کشور)، در شرایط درون شیشه ای، در بخش کشت بافت و انتقال ژن پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی انجام گرفت. تاثیر ده تیمار هورمونی شامل غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید ( IBA ) در غلظت های ( ۰، ۱، ۵/ ۲، ۵ و ۱۰ میلی گرم در لیتر) و نفتالین استیک اسید ( NAA ) در غلظت های ( ۰، ۵/۰ ، ۲/۵ ، ۵ و ۱۰ میلی گرم در لیتر) به تنهایی و یا توام با یکدیگر در محیط ریشه زایی زیتون ( OMr ) بر درصد ریشه زایی، میزان تولید کالوس در قاعده ریزقلمه و شاخص کیفیت رشد گیاهچه های تولیدی، ۴ هفته پس از کشت ارزیابی شد. بالاترین میزان ریشه زایی ( ۶۶ / ۸۶ %) و بالاترین طول ریشه ( ۹۳ / ۴۸ میلی متر) مربوط به تیمار ۵/ ۲ میلی گرم در لیتر ۰/۵+IBA میلی گرم در لیتر ۴ ،NAA هفته پس از کشت بدست آمد