سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالصباح شجاعی – کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه شیراز
نوذر سامانی – هیات علمی بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

روش پمپاژ-و-تصفیه یکی از روشهای مهم و رایج جهت رفع آلودگی در آبهای زیرزمینی میباشد. در این روش آب زیرزمینی آلوده به خارج از سفره پمپاژ می شود. سپس عملیات تصفیه روی آن صورت گرفته و آب تصفیه می شود. آب تصفیه شده ممکن است به آبخوان تزریق و یا به آبهای سطحی وارد شود. از آنجایی که روش پمپاژ و تصفیه بسیار هزینهبر است، بهینهسازی این عملیات ضروری به نظر میرسد. در این مطالعه از رویکرد شبیهسازی-بهینهسازی برای طراحی پاکسازی آلودگی توسط سیستم پمپاژ-و-تصفیه در یک آبخوان فرضی استفاده شده است. برای شبیهسازی از نرمافزار GMS و بسته های نرم افزاری MODFLOW برای شبیه-سازی جریان آب زیرزمینی، و برای شبیهسازی انتقال آلاینده از مدل MT3DMS و برای بهینهسازی عملیات پمپاژ-و-تصفیه از کد MGO استفاده شده است. برای ایجاد ابر آلودگی در آبخوان فرضی، از یک منبع آلودگی نقطهای استفاده شد که این منبع نقطهای باعث گسترش آلودگی در آبخوان و ایجاد ابر یا هاله آلودگی میشود. نتایج نشان دهنده موثر بودن عملیات بهینهسازی در کاهش حجم پمپاژ آب آلوده، کاهش تعداد چاههای پمپاژ، کاهش دبی پمپاژ هر چاه، کاهش زمان پاکسازی و در نهایت کاهش هزینه ها شده است.