سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهاب مقدس – دانشجوی دکتری مهندسی مواد – پژوهشکده سرامیک – پژوهشگاه مواد و انرژی
امیر مقصودی پور – استادیار پزوهکده سرامیک – پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

در این پژوهش الکترولیت پیل سوختی اکسید جامد به وسیله روش ریخته گری نواری در محیط آبی تهیه گردید. در مرحله اول بهینه تیرین درصد پراکنده ساز تا برون بدست امد و رفتار دوغابهای مختلف از نظر رفتار رئولوژی و ته نشینی مورد ارزیابی قرار گرفت . هم جنین تاثیر چسب بر روی گرانروی دوغابها با دصدهای مختلف پراکنده ساز مرود بررسی قرار گرفت. در مرحله بعد اثر سرعت ریخته گری مقدار پلاستی سایزر و ارتفاع تیغه بر روی ضخامت نوارهای خمام مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که دوغاب حاوی ۰/۸% وزنی پراکنده ساز تایرون دارای رفتار شبه پلاستیک ( رقیق برشی) همراه با تنش تسلیم می باشد که این مقدار پراکنده ساز بهینه ترن درصد می باشد. همچنین با افزایش گیلیسیزین به عنوان پلاستی سایزر ضخامت نوار خام کاهش می یابد و مشخص گردید که با کاهش سرعت ریخته گری ضخامت نوار خام افزایش می یابد.