سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی عباسی – دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی کنترل ،دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، د
سیدزین العابدین موسوی – دکتری کنترل، استادیار گروه کنترل، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دان

چکیده:

تولید انرژی الکتریکی قابل دسترس ارزان و سازگار با محیط زیست از اولویتهای همه کشورها از جمله ایران است. در کشور ما با مزیت نسبی تابش خورشید بهرهگیری از این منبع پاک دارای اهمیت ویژه است اما با توجه به گستردگی، تنوع آب و هوایی و جغرافیایی کشور بهرهگیری از سایر انرژیهای سازگار با محیط زیست بویژه پیل سوختی را نمیتوان هرگز از نظر دور داشت. لذا این دو نوع انرژی پاک جهت روشنایی معابر شهری در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و ویژگیهای هر یک جهت بهرهبرداری در مناطق جغرافیایی معین مورد عنایت بودهاست.نتیجه این بررسی این است که با توجه به محاسبههای روشنایی انجام شده که با یک چراغ با فناوری جدید دیودهای نوری است ، جهت معبرمحلی در همه مناطقی که تابش خورشید به اندازه کافی است اولویت کاربرد با تغذیه پنل خورشیدی و در سایر مکانها اولویت با تغذیه پیلهای سوختی میباشد