سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لعیاسادات صادقیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
سیدمحمد مشکانی –
سیدعلی مرتضوی – عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
الناز میلانی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده:

دراین پژوهش تولید ایزوله پروتئین از آرد چربی گیری شده نخود کابلی واریته filip به دو روش استخراج اسیدی و قلیایی و بهدنبال آن رسوب در نقطه ایزوالکتریک و سرانجام خشک کردن به روش انجمادی انجام شد دراین تحقیق از طرح مرکب مرکزی چرخش پذیر با شش تکرار در نقطه مرکزی به منظور بررسی اثر سه متغیر مستقل ph درمحدوده ۹/۵-۲/۵ نسبت آب به آرد ۱:۵-۱:۲۵w/v و زمان استخراج min20-60 برپاسخ میزان رنگ ایزوله ی حاصله استفاده شد مدل چندجمله ای درجه دوم برای پیش بینی پاسخ به کاررفت و شرایط بهینه برای تولید ایزوله پروتئین نخود با محاسبه به کمک روش سطح پاسخ تعیین شد نتایج آزمون ها نشان داد تحت شرایط بهینه ۲/۵ph نسبت آرد به اب ۱ به ۱۴/۱ حجمی/ وزنی و زمان استخراج ۲۰ دقیقه مقدار رنگ (ΔΕ۲۳/۹ بدست آمد.