سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد صیادامین – استادیار دانشگاه گیلان، گروه مهندسی شیمی
سمیه نیکخواه – دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

پدیده رسوب آسفالتین در روش های ازدیاد برداشت نفت مسئله ای تاثیر گذار است. آسفالتین می تواند طی برداشت های اولیه از مخزن، رسوب کند. این رسوبات به شرایط مخزن وخواص سیال از جمله فشار، شدترقیق سازی و وزن مولکولی سیال تزریق شده بستگی دارد.مقاله حاضر به بح ث درباره کاربرد روش سطح پاسخRSM: Response Surface Methodology) برای بررسی اثر بهینه خواص ذکر شده در میزان رسوب آسفالتین پرداخته است. با استفاده از روشRSM میزان رسوب آسفالتین به شکل تابعی از فشار، شدت رقیق سازی و وزن مولکولی رسوبگر بیان شده است.آنالیز داده های آزمایشگاهی بهدست آمده از محفظه پرفشار در روش ذکر شده نشان دهنده بیشترین میزان رسوبات آسفالتین برابر با۴/۹۵درصد به ازای فشار ۱۰۰Psi و شدت رقیق سازی ۱۵/۹سانتی متر مکعب از رقیق کننده نرمال هپتان به ازای یک گرم از نفت خام بوده است.