سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قاسم یوسفی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمد علیپورنجمی –
زهره کرمی –
جهانگیر علیپورنجمی – دانشجوی دکتری

چکیده:

شاهدانه از جمله دانه هایی است که برخلاف شهرتجهانی و قدمت کشت طولانی آن درایران به عنوان یک منبع خوراکی و صنعتی درکشورمان مورد توجه نبوده است درحالیکه روغن آن به علت ارزشهای غذایی و دارویی همواره مورد توجه محققین قرارگرفته است امروزه استفاده از امواج فراصوت با توجه به اثرات موثر آن درنگهداری و فرایند موادغذایی رو به گسترش می باشد اثرات مکانیکی امواج فراصوت و کاویتاسیونهای تولید شده دراثر این امواج باعث افزایش نفوذپذیری حلال به داخل سلولهای گیاهی و افزایش انتقال جرم و بهدنبال آن افزایش بازدهی استخراج در دماهای پایین تر می گردد دراین ت حقیق از طرح Box-Behnken به منظور بررسی تاثیر زمان ۳۰و۶۰و۹۰ دقیقه دما ۳۰و۴۵ و ۶۰ درجه سلسیوس و نسبت حلال به ماده جامد ۵و۱۰و۱۵ میلی لیتر درگرم تحت تیمار با اولتراسونیک درفرکانس ۳۵ کیلوهرتز برمیزان راندمان استخراج استفاده شد از متدولوژی رویه سطح پاسخ نیز جهت یافتن حالت بهینه اثر متقابل فاکتورها و برآورد بهترین شرایط فرایند با کمترین میزان آزمون استفاده گردید.