سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آسیه حکیمی تهرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی
همایون رضا شهبازکیا – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

احتراق سوخت های فسیلی مسئول ۷۳درصد از تولید گازCO2 درزمین میباشد و همین امرعلاقه بتوسعه روشهای کاهش تولید گازهای گلخانه ای راافزایش داده است درچنددهه اخیر برای حل این مشکل افزودن اتانل به بنزین انجام شده است که انتشار منوکسید کربن را کاهش داده است درمطالعه حاضر بهینه سازی تولید بیواتانول را ازطریق تاثیر اسید کلریدریک برضایعات نخل خرما بررسی گردید دراین مطالعه از۴ رقت متفاوت اسید کلریدریک ۳ دمای مختلف و ۴ زمان مختلف جهت پیش تیمار استفاده شدو پس از گذراندن زمان مناسب با کمک سودخنثی سازی گردید و محلولها از صافی ردنموده تا نهایتا درصد قند آنها اندازه گیری شد طبق نتایج بدست آمده دراین مطالعه بالاترین درصد قند ازاد شده ۵۰درصد درغلظت ۳/۱۲درصد HCL دمای ۷۰درجه سانتیگراد و به مدت زمان ۲۴ساعت و پایین ترین درصد قندتقریبا صفردرصد درغلظت ۱درصد HCL د مای ۱۱۵درجه سانتیگراد و به مدت زمان ۱۵دقیقه بدست آمد.