سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین محمدولی سامانی – استاددانشگاه شهیدچمران اهواز
محسن منادی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق برای محاسبه دبی بهینه طراحی و رقوم نرمال سدمخزنی سنته واقع دراستان کردستان یک مدل شبیه سازی با نام DN درمحیط نرم افزار MATLAB تهیه شده است دراین مدل با درنظرگرفتن دو پارامتر تراز نرمال و طول سرریز طراحی های هیدرولیکی انجام شده و پس ازارزیابی های اقتصادی لازم نسبت درآمد به هزینه B/C ناشی ازساخت سدمخزنی محاسبه شده است سپس با استفاده ازالگوریتم ژنتیک مدل شبیه سازی بهینه شده و دبی بهینه و تراز نرمال سدمخزنی سنته تعیین شده که مقدار آنها به ترتیب m3/s 1254/5 ٚ ۱۵۶۹/ مترمیب اشد.