سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه سادات صالحی – شرکت مهندسین مشاوران موننکوایران
رامین حقیقی خشخو – استادیاردانشگاه صنعت آب و برق ایران

چکیده:

سیستم خنک کن یکی ازاجزای اصلی نیروگاه می باشدکه عملکردآن به صورت مستقیم روی راندمان کلی نیروگاه تاثیر می گذارد.باتوجه به شرایط محل ساخت نیروگاه محدودیت های زیست محیطی میزان دسترسی به آب ،خنک وموارددیگرنوع سیستم خنک کن انتخاب می گردد.معمولانیروگاهها درمحلی ساخته می شودکه امکان دسترسی به منابع آب وجودداشته باشدمگراینکه عواملی ماننددسترسی به سوخت ونیازشبکه برای تولیدبرق درنقطه خاصی ایجاب کنندنیروگاه هادرمحلی احداث گرددکه منابع آبی زیادوجودنداشته باشد. به طورکلی می توان سیستم خنک کن نیروگاههارابه ۴دسته تقسیم کرد.۱- سیستم خنک کن ۱بارگذر۲-سیستم خنک کن تر-برج های خنک کن تر(Wet Cooling Tower) و۳- سیستم های خنک کن خشک – سیستم خنک کن خشک مستقیم (ACC) – سیستم خنک کن غیرمستقیم (Heller) -4 سیستم خنک کن دوگانه (Hybrid System) – نوع سیستم خنک کن یک نیروگاه بایددرمرحل اولیه طرح یک نیروگاه موردبررسی قرارگیرد.عوامل اصلی که دریک انتخاب نوع سیستم خنک کن عبارتنداز:قابلیت دسترسی وکیفیت آن -دفع ابهای فاضلاب سیستم خنک کن -آرایش تاسیسات دروضعیت سایت نیروگاهها. سیستم خنک کن ACC یکی ازمتداول ترین سیستم های خنک کن است که امروزه درنیروگاههای مختلف استفاده می شود. عملکرداین سیستم بدین صورت است که بخارخروجی ازتوربین بخارمستقیماازطریق داکت بخاروسیستم توزیع بخاربه درون دسته لوله هایی منتقل می شود.این دسته لوله ها که دارای پره هایی درسطح خارجی می باشددرمعرض وزش هوای خروجی ازفن هابوده ووظیفه چگالش بخاررابرعهده دارند.درواقع این سیستم کندانسورجداگانه ای نداشته وهمین دسته لوله ها نقش کندانسوررادارند. هوای خنک کن ازروی لوله هاعبورکرده وباگرفتن گرمای نهان تقطیرباعث تغییرفازبخارداخل لوله می شودبخارازولوله های کندانسوربه سمت پایین جریان پیدامی کندودرطول مسیرتقطیرمی شودد