سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید شعبان حسینی مظفری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی افصحی – استادیار بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین کمانداری – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق ژئوپلیمر به کمک مواد اولیه متاکائولن و محلولهای قلیایی هیدروکسید پتاسیم و سیلیکات سدیم سنتز شد واثر پارامترهای میزان آب، غلظت هیدروکسید پتاسیم و اندازه ذرات کائولن بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی ژئوپلیمر تولیدی با استفاده از طراحی آزمایش به روشCCD مورد بررسی قرار گرفت. این پارامترها در دو سطح بالا و پایین تعیینگردید و پس از تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارDX8مقادیر بهینه برای آنها بدست آمد. این مقدار برای درصد آب ۲۴/۶مقدار بهینه برای غلظت هیدروکسید پتاسیم ۱۴ مولار و اندازه مناسب ذرات ۱۳۰-۱۰۰مش بدست آمد