سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی امیری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
محمدباقر حبیبی نجفی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
محبت محبی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
باقر عمادی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین تحقیق روش سطح پاسخ برای بهینه سازی شرایط خشک کردن هوای داغ برشهای گلابی مورد استفاده قرار گرفت اثردمای خشک کردن ۷۰-۵۰درجه سانتی گراد و زمان خشک کردن ۴۲۰-۳۰۰ دقیقه به عنوان متغیرهای مستقل برمیزان رطوبت درصد چروکیدگی و نسبت آبگیری مجدد برشهای گلابی به عنوان متغیرهای وابسته پاسخ مورد ارزیابی قرارگرفت مدلهایرگرسیونی به دست آمده برای تمام پاسخ ها از نظر آماری درسطح ۹۹% اطمینان معنی دار بود تمام متغیرهای فرایند بصورت خطی برای تمام پاسخ ها معنی دار بودند (p<0.01 همچنین عبارت درجه دوم دمای خشک کردن درمورد نسبت آبگیری مجدد و برهمکنش دما و زمان خشک کردن درمورد درصد چروکیدگی معنی دار بودند. شرایط بهینه بدست آمده برای حداقل میزان رطوبت و درصد چروکیدگی و حداکثر نسبت آبگیری مجدد عبارت بوداز: دمای ۶۵ درجه سانتیگراد و زمان خشک کردن ۳۷۲ دقیقه