سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شهلا الهامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
مریم ابریشم کار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اسماء صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

منابع آبی و خطربحران آب درایران و اهمیت بازیابی آب از یک سو و ازسویی دیگر افزایش آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی به وسیله فلزات سنگین از جمله جیوه که ناشی از ورود فاضلابهای صنعتی و شهری می باشد یافتن راه حلهای قابل قبول زیست محیطی را درجهت حذف این ماده از منابع آبی ضروری می سازد دراین مقاله به بررسی جذب کاتیون جیوه ازمحلولهای آبی توسط خاک اره اصلاح شده با دی اتیلن تری آمین پرداخته شدهاست بدین منظور خاک اره با دی اتیلن تری آمین اصلاح گردید مشخصات ساختاری خاک اره اصلاح شده با دی اتیلن تری آمین با استفاده ازروشهای تبدیل فوریه مادون قرمز FT-IR و میکروسکوپ الکترونی روبشی sEM تایید شد پارامترهای مختلف موثر برخروج جیوه از محلولهای آبی توسط خاک اره اصلاح شده شامل مقدار دوز جاذب PH زمان تماس و دورشیکر با روش طراحی Box-Behnken مطالعه شد و شرایط بهینه تعیین گردید