سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوذر پرهیزکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
محمود صبوحی – دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
محمد نوروزیان – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
سعید طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

نیاز به جابجایی انسان و کالا از یک نقطه به نقطه دیگر موجب بوجود آمدن حمل و نقل می شود درمورد انسان جابجایی بطور عمده به دلیل نیازهای تجاری اجتماعی تفریحی و یا فرهنگی صورت میگیرد و درارتباط با کالا علت اصلی جابجایی عدم انطباق مکانی محل تولید و مصرف کالا بریکدیگر می باشد امروزه حمل و نقل یکی از بخشهای مهم اقتصاد ملی محسوب می شود که به دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر فراوانی برفرایند رشد اقتصادی کشور می گذارد این بخش دربرگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی گسترده درتمامی زمینه های تولید توزیع مصرف و خدمات جریان داشته و درمجموعه فعالیت های اقتصادی و زیربنایی نقش غیرقابل انکاری ایفا می کند حمل و نقل چندوجهی یکی از پیچیده ترین شکلهای حمل و نقل و از مهمترین تحولات توسعه کسب وکار جهانی دردهه های اخیر محسوب می شود این شیوه صرفا نوعی روش حمل و نقل نیست بلکه نظام هماهنگ کننده روشهای مختلف حمل و نقل برای محموله هاست اگچه حمل و نقل چندوجهی درراستای یک پارچه ساختن روشهای حمل و نقل دریایی زمینی و ریلی است اما به عنوان سیستمی که درآن بازده مجموع کل بزرگتر از بازده هر یک از بخشها باشد دارای اهمیت بسیاری است درحال حاضر هزینه حمل و نقل کالا درکشورهای توسعه یافته درحال توسعه و کل جهان به ترتیب ۴/۳ و ۸/۲۵ و ۵/۴ درصد می باشد.