سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

داود کامگار – مدیر پروژه بدنه و سرریز و مطالعات سد و نیروگاه کارون ۴ شرکت توسعه منابع

چکیده:

امروزه اهمیت مقوله آب و مدیریت منابع آبی بر کسی پوشیده نیست. توجه جامعه جهانی به این موضوع ب هگون های است که از دیدگاه سازمان ملل، سا لهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ دهه بی نالمللی برای فعالیت در ارتباط با شعار آب برای زندگی water for life نا مگذاری شده است. پر واضح است که با توجه به شرایط اقلیمی خاص و کم آبی در کشور، موضوع آب در ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است. احداث سدها همواره ب هعنوان یکی از اهر مهای اصلی مدیریت منابع آب مطرح و مد نظر بوده، اما در این بین، سدهای بر قآبی همچون کارون ۴ که با اهداف چن دگانه مدیریت منابع آب و تولید انرژی ساخته م یشوند، از اهمیت ویژ های برخوردار هستند. موضوع این مقاله ب هکارگیری رو شهای ترکیبی ساز های و غیرساز های جهت بهین هسازی حجم مخازن سدها با محوریت تبدیل ارتفاع آزاد ثابت به ارتفاع آزاد دینامیک است