سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش ادیب – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد محمودیان شوشتری – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمدعلی سمندی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب
محمد واقفی – استادیار گروه عمران دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

بهینه سازی سیستم های واقعی منابع آب به دلیل عدم قطعیت در جریانهای ورودی به مخازن سدها دارای پیچیدگی هایی است که در بیشتر موارد با روشهای بهینه سازی معمول امکان پذیرنبوده و یا انجام آن به لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد به همین دلیل محققین دراین زمینه به دنبال استفاده از روشهای بهینه سازی کاوشی همچون ژنتیک الگوریتم بوده اند. دراین تحقیق براساس دبیهای ورودی به مخزن سد کرج و نیازهای آبی پایین دست آن شرب و کشاورزی و تبخیر مقدار بهینه حجم مخزن بوسیله روش ژنتیک الگوریتم GA تعیین می گردد چون آمار جریان ورودی به اندازه کافی موجود نیست ابتدا آمار دبی ورودی به سد براساس توزیع احتمالاتی حاکم بر آن بوسیله روش زنجیره مارکوف ماهانه بسط داده می شود.