سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش ادیب – استادیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز
ایمان احمدیان فر – دانشجو یدکترای مهندسی عمران – آب
محمد واقفی – استادیار گروه عمران دانشگاه خلیج فارس بوشهر
امین تقوی فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه عمران

چکیده:

محدودیت های کمی و کیفی منابع آب وقوع خشکسالی های طولانی و افزایش جمعیت لزوم توجه به مصرف بهینه آب و برنامه ریزی صحیح منابع آب را نمایان می سازد با توجه به متغیر بودن دبی رودخانه ها و میزان نیاز آبی در سالهای مختلف نیاز به احداث سدهای مخزنی برای ذخیره سازی آب در سالهای پرآبی و استفاده ازآب ذخیره شده در سالهای کم آبی احساس می شود به این منظور می بایستی برطبق قوانین مناسبی حجم مخزن سد را به گونه ای تعیین نمود تا برداشت از مخزن در هر دو ره زمانی با اطمینان به ایجادکمترین کمبود صورت گیرد با انتخاب این حجم نمونه م یتوان تعداد شکست عدم تامین نیاز پاییندست را به حداقل رساند. دراین تحقیق ابتدا به کمک دو روش برنامه ریزی پویا و برنامه ریزی احتمالاتی پویا حجم بهینه سد تعیین و سپس براساس دبی های ورودی و نیازها با استفاده از روش شبیه سازی تعداد شکست ها محاسبه می شود.