سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی نوروزی – دانشجوی دکتری مکانیک،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف ازاین پژوهش بهینه سازی جریان جابجایی ترکیبی درون یک کانال عمودی شارثابت برمبنای کمینه تولید انتروپی درمحدوده جریان غیرتوسعهیافته می باشد به این منظور با استفاده از نرم افزار فلوئنت و پس از بررسی استقلال از شبکه بندی جریان درون کانال عمودی و درنسبت منظرهای ۸تا۳۲ سرعت ورودی ۱تا۲۰ متربرثانیه و شارحرارتی ۲۰۰تا۸ه۰۰ وات برمتر مربع حل شده است و پس از انجام بیش ازصدحل درشرایط مختلف حرارتی جریانی و هندسی و یافتن شرایط بهینه روابطی جهت شرایط بهینه ارایه گردیدها ست دراین تحقیق ازمدل اغتشاشیk-e استاندارد استفاده شدها ست همچنین جهت منظور کردن اثرات گرانش از فرض بوزینسک برای لحاظ اثرات تغییر چگالی سیال درون کانال استفاده گردیده است نتایج نشان میدهد که درشرایط بهینه سهم تولید انتروپی حرارت یدرحدود چهارتاپنج برابر میزان تولید انتروپی اصطکاکی می باشد. همچنین اثرعدم تقارن شاراعمالی به دو دیواره کانال برمیزان تولید انتروپی نیز بررسی گردیده است.