سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان فقیه نوبری – کارشناس حفاظت محیط زیست تهران، دانشکده علوم وفنون دریایی دانشگاه آزا
الهام منیری –
حسین غفوریان –
همایون احمدپناهی –

چکیده:

به منظور پیش تغلیظ و اندازه گیری یون عنصر فلزی کم مقدارکادمیوم، جاذب جدید کی لیت کننده کربن فعال توسط کوپل آن با عامل کی لیت کننده ایمینو دی استیک اسید (IDA) به روشMIP سنتز شد. این سنتز از طریق حدواسط سیانوریک کلراید انجام پذیرفت. جاذب سنتزی توسط طیف تبدیل فوریه مادون قرمز (FT-IR)، آنالیز حرارتی وزن سنجیTGA) )و آنالیز عنصری تأیید گردید و جهت پیش تغلیظ واندازه گیری کادمیوم در نمونه های محیط زیستی توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله) (FAASمورد استفاده قرار گرفت. عوامل موثر بر جذب فلز شامل pH، زمان جذب، ظرفیت جاذب، میزان جذب توسط جاذبهای MIP یا NIP (Non imprinted polymer)و اثر حضور یون های مزاحم بر روی جذب در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.pH بهینه برابر۶ بدست آمد ( واجذب یون از جاذب توسط محلول نیتریک اسید ۵/۰مولارانجام گرفت ). مطالعه متغیر زمان برخورد جاذب با یون فلزی نشان داد که در همان ۵ دقیقه اول بیشترین جذب توسط جاذب اصلاح شده حاصل گردیده است ظرفیت جذب کادمیوم توسط جاذب بهینه شده mg/g84/69 محاسبه گردید و در نهایت با استفاده ازپارامترهای بهینه آزمایشات جذب یون توسط جاذب بر روی نمونه های دریای خزراعمال گردید و مشخص شد که جاذب اصلاح شده ، قابلیت بازیابی خوبی (۱۰۰ % ) برای جذب سطحی یونهای کادمیوم در نمونه های رقیق محیط واقعی داراست.