سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود مرادخانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه زنجان؛
مصطفی خداکرمی – کارشناس شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی
بهزاد صداقت – مدیر تحقیقات شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی;
حسین کامران حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی، دانشکده مهندسی معدن و متال

چکیده:

در استخراج حلالی مس، جدایش فاز آلی از محلول استریپ بسیار مهم بوده و روشهای مختلفی مانند استفاده از فیلترهای چندتایی و سلول جیمسون بدین منظور استفاده می شود. در این تحقیق، برای جلوگیری از انتقال فاز آلی Lix984N) به قسمت الکترووینینگ، از سلول فلوتاسیون مکانیکی استفاده شده است. در این پژوهش از یک طراحیD-Optimalاستفاده گردید تا تاثیرات سه متغیر به نامهای درصد فاز آلی)%(، سرعت دوران همزنrpm) و زمانmin) بر روی بازیابی فاز آلی به عنوان پاسخ، مورد بررسی قرار گیرد. با استفاده از یک مدل چندجمله ای درجه دوم ونیز نمودارهای مربوط به سطوح پاسخ ، برهم کنش تاثیرات این سه متغیر بر روی بازیابی فاز آلی، مشاهده شد. با به کاربردن تابع مطلوبیت، شرایط عملیاتی بهینه برای زمان عملیات ۹۵ دقیقه، سرعت دوران همزنrpm 55 ، وغلظت فاز آلی ۰ سی سی بدست آمد. در این شرایط بهینه، بازیابی فاز آلی ۷۱ درصد گردید که نشان دهنده توانایی سلول فلوتاسیون مکانیکی برای جایگزین شدن با سلول جیمسون در مقیاس نیمه صنعتی می باشد