سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر میری – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیده رضوی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جانمایی یک جنبه مهم از طراحی کارخانجات با فرایندهای پیوسته می باشد که بطور مستقیم برمباحث ایمنی و هزینه های ارتباطی دستگاه ها تاثیر می گذارد دراین مقاله یک مدل ریاضی برای تعیین جانمایی بهینه دراین کارخانجات و همچنین تعیین مکانهای بهینه تقسیم کننده های احتمالی ارایه شده است درمدل پیشنهادی ضمن تعریف ورودی و خروجی های مختلف برای هردستگاه مشخصه های مکانی مختلف ازقبیل جهت قرار گرفتن تجهیزات محدودیت های فاصله ای محدودیت های عدم تداخل و ملاحظات ایمنی درنظر گرفته می شود مدل ارایه شده یک مدل برنامه ریزی خطی مختلط عدد صحیح میب اشد که متغیرهای باینری آن بیانگر مشخصه های مکانی ارتباطی و متغیرهای پیوسته بیانگر فاصله و مختصات تجهیزات می باشد درانتها کاربرد مدل با ارایه مثالی که دربردارنده کلیه ویژگیهای مدل باشد حل شده و مورد بحث قرارگرفته است.