سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه رحمانی – دانشگاه صنعتی بیرجند ایران

چکیده:

دراین مقاله ازالگوریتم ژنتیک به منظور خودکارسازی تولید نمودار کلاس مرحله ی طراحی نرم افزار استفاده شده است این نمودار کلاس با شروع از یک طراحی ابتدایی با استفاده از متدها و خصیصه های مستخرج ازنمودارهای مرحله تحلیل ساخته شدهاست روابط بین این متدها و خصیصه ها از نمودارهای کلاس و همکاری مرحله تحلیل استخراج شده و بهعنوان ورودی به الگوریتم ژنتیک اعمال شد هرکروموزوم درالگوریتم بصورت یک نمودار کلاس کدگذاری شد که هرژن نماینده یک متدو یا یک خصیصه است تعدادی از ژن های انتهایی کروموزوم هم به عنوان کلاسهای خالی که درطول جستجو ساخته می شوند درنظر گرفته شدند ازمعیارهای اتصال و انسجام و معیارهای روابط ارث بری به منظور ارزیابی طراحی حاصل استفاده شد درالگوریتم پیشنهادی با درنظر گرفتن روابط ارث بری تک کلاسی درکروموزوم ها این روابط ارث بری مابین کلاسها درطول جستجو ساخته شدند.