سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
ابراهیم علیزاده – مسئول بخش زراعت جهاد کشاورزی شهرستان فسا
سیدعطااله سیادت – استاددانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ماده تنظیم کننده رشد سایکوسل و سطوح نیتروژن برخصوصیات کمی و کیفی جولخت آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهارتکرار در مزرعه آموزشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین ملاثانی در سال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا گردید. سطوح نیتروژن در چهار سطح صفر، ۷۵ ، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم درهکتار و غلظت های سایکوسل در سه سطح صفر، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ میلی گرمدر لیتر به کاربرده شدند بهترین عملکرد دانه در سطح نیتروژن میلی گرم در لیتر سایکوسل باعث افزایش عملکرد گردید. بیشترین تعداد سنبله و تعداد دانه در سنبله متعلق به سطح نیتروژن ۳۰۰۰ میلی گرم درهکتار بود که با سطح نیتروژن ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار اختلاف اماری معنی داری از خود نشان نداد وزن هزار دانه درتمام سطوح نیتروژن ۲۲۵ کیلوگرم درهکتار و تیمار سایکوسل ۳۰۰۰ میلی گرم در لیتر و سطح نیتروژن ۱۵۰ کیلوگرم درهکتار کاهش پیدا کرد.