سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا کریم زاده – گروه مستقل شیمی- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید مدرس – استاد دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اکبر الیاسی – دانشیار پزوهشکده فناوریهای شیمیایی- سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایرا

چکیده:

در این پژوهش تاثیر برخی فاکتورها بر روی فعالیت کاتالیستس سریا CeO2 در فرآیند بازآرایی ( ریفورمینگ) اتانول توسط بخار آب به منظور تولید هیدروزن با نسبت H2 به CO بالا بررسی گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل زمان اعمال امواج فرا صوت در سه سطح ۰ ، ۱۵ و ۳۰ دقیقه دمای کلسیناسیون در سه دمای ۵۰۰ ، ۶۵۰ و ۸۰۰ درجه سانتیگراد ، نسبت مولی آب به اتانول در خوراک در سه سطح ۳ ، ۵ و ۸ دمای راکتور در سه دمای ۰ ، ۳ ،۳۵۰ و ۴۰۰ در جه سانی گراد می باشد. به منظور کاهش تعداد آزمایشها و بررسی کامل انها از ارایه L9 روش طراحی ازمایش تاگوچی و نرم افزار Qualitek-4 استفاده گردیده است. کاتالیست های تهیه شده با استفاده از تکنیک های BET EDS SEM XRD و TGA شناسایی گردیده و مورد برسی قرار گرفتند. مشخص گردید که ذرات نانومتری سریا با ساختار مکعبی تشکیا شده اند. در اثر افزایش دمای کلسیناسیون با کاهش زمان اعمال امواج فرا صوت ، ذرات بزرگتر می گردند. با توجه به تست های راکتوری انجام شده طبق جدول طراحی آزمایش شرایط بهینه برای ماکزیمم شدن نسبت H2 به CO چنین معلوم گردید. زمان اعمال امواج فراصوت صفر دقیقه ، دمالی کلسیناسیون ۸۰۰C ، نسبت مولی آب به اتانول ۳ به ۱ و دمای راکتور ۳۰۰C درصد هیدروزن و مونوکسید کربن در این شرایط به ترتیب ۶۳/۲۳ و ۰/۰۱۱ می باشد.