سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

دلنیا فرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
کرامت اله رضایی –
محمدتقی گلمکانی –
مهناز هاشمی روان –

چکیده:

امروزه استفاده از رنگهای طبیعی درمواد غذایی و دارویی اهمیت بسزایی دارد فایکوسیانین بهعنوان یک رنگدانه طبیعی با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی از جلبک اسپیرولینا استخراج گردید دراین مطالعه اثرنوع منبع کربنی شدت نور و روش افزودن منبع کربنی درمیزان تولید رنگدانه فایلکوسیانین از اسپیرولینا بررسی شد ازمایشات مطابق با روش فاکتوریل کامل در دو شرایط ثابت و متغیر برروی ۳۶ نمونه انجام گردید نتیجه این بود که افزایش نور باعث افزایش رنگدانه درحالیکه افزایش دما موجب کاهش رنگدانه گردید همچنین روش فدبچ و منبع کربنی گلوکز نیز تاثیر خوبی برتولید رنگدانه داشتند البته استفاده از منبع کربنی اتانول نیز بهعنوان جایگزین مناسب مدنظر قرارگرفت و استفاده از اسید استیک نسبت به دو منبع دیگر باعث تولید مقدار کمتری فایکوسیانین شد.