سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

انیس خلیفه – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دریا
بهروز روزبهانی – دکترای مهندسی شیمی ، دانشکده نفت آبادان
علی ماشینچیان مرادی – دکترای آلودگی دریا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

ترکیب شدن میکروارگانیسم ها میزان زیادی از ترکیبات فعال سطحی را در برمی گیرد که بهره ر کلهی به هن ها بی س رفکتانت گ یند. بی س رفکتانت ها ترکیبات میکروبی فعال سطحی هستند. تنو ع ساخت بیوسرفکتانت ها برایاستفاده در یک حیط وسیع از نظر صنعتی کاربرد دارد. یکی از م مترین کاربردهای بیو سورفکتانت ها نقش هن ا در افزایش بازیافت نفت ب ر ر همزمان با استفاده از افزایش حلالیت اجزا نفت خام و بطورموثر کاهش تنش هایبین سطحی نفت و هب می باشد. تحقیقات بر روی روش های به ین ج هت حذف آلاینده های نفتی و محصو لات پانیشی هن از اک سیستم های هبی و خاکی در جریان است. هدآ از این مقاله بررسهی فاکت رههای pH ، شو ری وغلظت بی س رفکتانت مصرفی و ارائ شرایط ب ین ب منظ ر رسیدن ب پایین ترین میزان هل دگی و بهانترین مقدار ج ب نفت از اک سیستم دریایی هل ده مطابق با روش طراحی ازمایش )تا گو چی( بو ده است.طبق این طراحی بیشترین تاثیر مرب ط ب دو پارامتر pH و غلظت بی س رفکتانت و کمترین تاثیر نیز مربو ط به شو ری و غلظت بیو س رفکتانت بو د