سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ملاوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کیخسرو کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی خان احمدی –

چکیده:

این تحقیق جهت تولید اتانول از ذرات ساقه سورگوم شیرین توسط قارچ موکور/ایندیکوس به روش تخمیر جامد به منظور بررسی تاثیر عوامل مختلف ازجمله میزان رطوبت محیط تخمیر میزان تلقیح قارچ برروی تولید اتانول و مصرف قند انجام گرفت نتایج حاکی ازا ین است که قارچ موکور ایندیکوس با توجه به قابلیت داشتن مورفولوژی های متفاوت درشرایط مختلف برای تخمیر ذرات سورگوم درمحیط جامد بسیار مناسب است برای رسیدن به بیشترین میزان اتانول تولیدی میزان مناسب نرخ تلقیح و رطوبت به ترتیب ۵ گرم برلیتر و ۸۰درصد وزن آب به ازای وزن کل محیط تخمیر میباشد که درآن میزان بازده اتانول ۰/۴۸ گرم اتانول تولیدی به ازای گرم قند مصرف شده بوده که برابر ۹۴درصدمقدارتئوری میب اشد.