سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدیه مصطفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمدحسن فضائلی پور – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

پکتینازها گروهی از آنزیمهای هیدرولیتیک هستند که مواد پکتیکی را تجزیه می کنند این آنزیم از مهمترین آنزیمهای کاربردی در صنعت می باشد که توسط انواع مختلفی از میکروارگانیسم ها و گیاهان سنتز می شود بحث مربوط به این پژوهش بهینه سازی تولید آنزیم پکتیناز با روشهای آماری طراحی آزمایش سطح پاسخ و تاگوچی می باشد دراین پژوهش ابتدا قارچ آسپرژیلوس نایجر که مهمترین منبع تولید این آنزیم می باشد از محیط جداسازی و سپس بهینه سازی تولید آنزیم پکتیناز با روشهای ماری ذکر شده انجام شد در هر دو روش فاکتورها با تمام سطوح در مجموعه آزمایش ها مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که از بین فاکتورهای دما رطوبت، ph و زمان تخمیر بیشترین اثر در تولید آنزیم در روش سطح پاسخ مربوط به رطوبت و دما بوده است و شرایط بهینه تولید در رطوبت ۵۰% دمای ۴۰ درجه هزمان تخمیر ۳ روز و ph5 بوده است. و میزان تولید آنزیم در شرایط بهینه ۱۰/۲۹U/gr بوده است مقایسه روش سطح پاسخ با ۲۸ تیمار و تاگوچی با ۳۲ تیمار نیز نشان داد دادههای بدست امده از روش تاگوچی با روش سطح پاسخ همخوانی دارد و نقطه بهینه ارایه شده توسط هر دوروش تقریبا یکسان است و میزان تولید آنزیم در شرایط بهینه شده با روش تاگوچی مقدار ۱۱/۳۳U/gr می باشد.