سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی فتحی پور – کارشناسی ارشد
مجتبی محزون – دانشیار – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز
خسرو جعفرپور – دانشیار – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله از روش کمینه کردن تولید آنتروپ ی دربارگذاریهای ترکیبی محوری-خمشی و متناوب یک تیر همگن با ضخامت ۲hوطول۲Lاستفاده شده است . این تیر در دمای یکنواخت اولیه وتحت شرایط مرزی و اولیه قرار دارد. پایین بودن بارگذاری و یا بالابودن ضریب هدایت گرمایی ، پارامتر مؤثر در کاهش تولید آنتروپی می باشد همچنین نتایج بارگذ اری ترکیبی متناوب نشان می دهد کهبه ازای بارگذاری خاصی , میزان تولید آنتروپی ماکزیمم می شود که جهت کمینه کردن آن بایستی بارگذاری کوچکتر و یا بزرگتر از مقدار ماکزیمم باشد. در این مقاله نقش پارامترهای هندسیL و h را در بهینه سازی تولید آنتروپی مورد بحث و بررسی قرار داده شده است