سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین یوسف گمرکچی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
مهدی محمدخانی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری

چکیده:

یکی از عمده ترین چالشها در بخش کشاورزی عدم مدیریت بهینه منابع آبی علی الخصوص درشرایط خشکسالی می باشد که این امر حتی درشبکه های آبیاری مدرن احداث شده نیز مشاهده می گردد با توجه به شرایط خاص اقلیمی دشت قزوین و بروز خشکسالی های شدید و فراگیر در طی چند سال اخیر لزوم بازنگری در اهدافمدیریتی این شبکه را ایجاب می نماید به نحوی که لازم است الگوی بهینه ای در مدیریت منابع اب تحت شرایط خشکسالی اعمال گردد دراین ارستا مدل بهینه بهره برداری توزیع آب در شبکه آبیاری دشت قزوین براساس شاخص آب تولید و با استفاده از نرم افزار lingo در پنج سناریو بروز تنش تهیه گردید. نتایج بیانگر آن است که میزان توزیع آب در شرایط فعلی نسبت به حجم آب مورد نیاز شبکه ۹/۸۸% کمبود دارد