سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن شجاعی فرد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
روح اله طالبی توتی – استادیار دانشکده مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
شهاب الدین شهباز – کارشناسی ارشد مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین بهرامی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله، تغییرات زاویه کمبر در سیستم تعلیق دوجناقی هنگامی که خودرو از یک دستانداز عبور میکند، به روشی کاملا هندسی بهینه سازی شده است. برای این منظور معادلات مربوط بهتاثیر پارامترهای سیستم تعلیق خودرو اعم از طول و زاویه هر طبق، بر تغییر زاویه کمبر هنگام عبور از دستانداز استخراج شده است سپس با استفاده از روش بهینه سازی SAمشخصات سیستم تعلیقبه نحوی تعیین شده است که تغییرات زاویه کمبر در عبور از دستانداز کمترین مقدار خود را داشته باشد