سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی حبیبی داویجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
سیدرضا هاشمی – استادیار دانشگاه بیرجند
محمدابراهیم بنی حبیب – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

تعیین یک برنامه تخصیص مناسب ازسیستم های منابع آب به گونه ای کهدرتمام شرایط موردنظر بتوان عملکرد مطلوبی ازسیستم بدست آورد بهینه سازی نامیده میشود درنتیجه برای تعیین برنامه تخصیص ازمنابع آبی کاربرد روشهای بهینه سازی الزامی است به دلیل محدودیت شدت منابع آب به ویژه درشرایط خشک ونیمه خشک که کمبود آب یکی ازموانع جدی چرخه تولید بحساب می آید استفاده ازمنابع آب جایگزین و روشهای کم ابیاری برای تداوم فعالیت های کشاورزی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود لذا برای تخصیص بهینه آب میتوان ازروشهای بهینه سازی SFLA درتغییر الگوی کشت سودجست دراین تحقیق ابتدا تابع عملکرد هریک از محصولات محاسبه گردید و سپس با استفاده ازروش بهینه سازی الگوریتم بهبودیافته جهش قورباغه SFLA الگوی کشت بهینه دریک سناریو باتوجه به محدودیت های دسترسی به منابع آبی درشرایط مختلف تعیین گردید.